תחום בניה -סולם

תוכנית ג/ 490

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחום בניה -סולם
מספר: ג/ 490
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחומי בניה בשטח הכפר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם

תיאור המיקום:
ישוב: סולם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17114חלק
17115חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/1969תאריך פרסום: 17/04/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1518. עמוד: 1207. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון באישור תכנית11/11/1968
פרסום להפקדה ברשומות04/06/1964תאריך פרסום: 04/06/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1096. עמוד: 1660. שנה עברית: התשכד .
החלטה בדיון בהפקדה31/05/1961
קבלת תכנית08/05/1961