תחמ"ש זמורות - שקמים

תוכנית 6/ 02/ 224/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחמ"ש זמורות - שקמים
מספר: 6/ 02/ 224/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת דרך גישה לתחמ"ש זמורות מדרך מס' 1 ע"י שינוי יעוד מקרקע חקלאית.
ב. הקלה בקו בניין ארצי מדרך מס' 3 מ- 100 מ' ל- 50-60 מ'.
ג. קביעת הנחיות זכויות ומגבלות הבניה. ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר

תיאור המיקום:
מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1050חלק53, 55, 59-60
2780חלק2
2907חלק1110, 12, 16, 18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 1שינוי תוואי דרך מס' 3 צומת נגבה - שפירשינוי
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/07/2007תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3665. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים12/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/06/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/06/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/05/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית13/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 955. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/12/2006
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/12/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח18/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/01/2004
קבלת תכנית10/09/2003