תחנה ובריכות בית קמה

תוכנית 31/ 02/ 305/ 88

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנה ובריכות בית קמה
מספר: 31/ 02/ 305/ 88
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן הנדסי - תחנת שאיבה ובריכות אגירה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע.
ב. קביעת שימושים מותרים.
ג. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות.
ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןבית קמה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100225/3 חלקי חלקה: 1
גוש: 100232/7 חלקי חלקות: 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100225חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 459יער רהטכפיפות
תוכניתמשד/ 35בית קמה והסביבהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2010
קבלת תכנית15/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה להקלות מתמ"א 3 ותמ"א 23201200430/10/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100511/04/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201000829/12/2010