תחנות שאיבה פתחת שלום ויבול

תוכנית 7/ 02/ 489

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנות שאיבה פתחת שלום ויבול
מספר: 7/ 02/ 489
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנות שאיבה ע''י:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים.
ג. קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות מ"ר,
במגרשים המיועדים למתקנים הנדסיים (תחנה שאיבה למים).
ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ה. הקטנת קו בניין לדרך 232 מ- 80 מ' ל- 44 מ' בגבולות התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
מועצה אזורית אשכול, דרומית לדרך 232, סמוך לצומת אבשלום ולאנדרטת הפלדה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100303חלק1
100304חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 2001. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2006תאריך פרסום: 17/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5553. עמוד: 4228. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/06/2006
החלטה בדיון בוולק"ח16/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2005
קבלת תכנית04/05/2005