תחנת דלק אילות

תוכנית 2/ 02/ 101/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק אילות
מספר: 2/ 02/ 101/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לשרותי דרך (תחנת
תדלוק) מטיפוס ג' על ידי שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
קורדינאטות צפון - דרום 146400 מזרח - מערב 800 / 87
8

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40069כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/05/1995תאריך פרסום: 25/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4306. עמוד: 3385. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/03/1995
החלטה בדיון באישור תכנית02/01/1995
החלטה בדיון בהתנגדויות02/01/1995
פרסום להפקדה ברשומות18/09/1994תאריך פרסום: 18/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4247. עמוד: 201. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה07/03/1994
קבלת תכנית25/04/1993