תחנת דלק קיבוץ טללים

תוכנית 20/ 03/ 142/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק קיבוץ טללים
מספר: 20/ 03/ 142/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח תחנת דלק סוג ב',
ע''י שינוי יעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגלבות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד שטח חקלאי לתחנת תדלוק.
2. קביעת תחנת הדלק לדרגה ב'.
3. קביעת היקפי הבניה המירביים בטשח לתחנת הדלק ל- 630 מ''ר
מתוכם 130 מ''ר + 500 מ''ר לגג התחנה המהווים שטחים עיקריים.
4. קביעת התכליות והשימושים בכל תא שטח.
5. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
6. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבטללים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39538חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגבשינוי
תוכנית20/ 03/ 142/ 1שכונה קהילתית "טללים"כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2011
קבלת תכנית03/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100727/06/2011