תחנת דלק קיבוץ להב

תוכנית 7/ 02/ 305/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק קיבוץ להב
מספר: 7/ 02/ 305/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון תחנת דלק ואזור מסחרי על ידי שינויים ביעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןלהב

תיאור המיקום:
ישוב: להב
גושים: בהסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100219חלק2
100220חלק12, 23-24, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/1996תאריך פרסום: 28/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4386. עמוד: 2029. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים08/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 08/02/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית29/12/1995
פרסום להפקדה ברשומות31/08/1995תאריך פרסום: 31/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4331. עמוד: 4732. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים02/08/1995תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה31/10/1994
קבלת תכנית21/07/1993