תחנת דלק תפוז ליד משמר הנגב

תוכנית 7/ 02/ 305/ 79

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק תפוז ליד משמר הנגב
מספר: 7/ 02/ 305/ 79
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת זכויות הקרקע לשימושי מסחר.
ב. שינוי בקוי הבניין והתאמתן למצב הקיים בפועל בשטח.
ג. הגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריים ולשירות.
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים למטרות עיקיים, שטחי שירות.
ה. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ז. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

עיקרי ההוראות:
שינוי קוי בנין והתאמתן למצב הקיים היום בפועל בשטח
והגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריים ולשירות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100030חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 15שינוי לתכנית מתאר בני שמעון - תחנת דלק בכניסה המערבית רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2009
קבלת תכנית25/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900609/03/2009