תחנת דלק - מושב רווחה

תוכנית 6/ 02/ 224/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת דלק - מושב רווחה
מספר: 6/ 02/ 224/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ושירותי דרך
בצומת כביש 35 וכביש גישה למושב רווחה, על ידי
שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
2. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיררוחה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2952חלק29-3031
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 140/ 3הרחבת מושב רווחהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים14/11/2005
פרסום תכנית לדחייה ברשומות17/05/2001תאריך פרסום: 17/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4986. עמוד: 2700. שנה עברית: התשסא .
החלטה בדיון בהתנגדויות05/03/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/12/2000
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2000תאריך פרסום: 17/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4944. עמוד: 933. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/10/2000
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה11/10/1999
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף08/06/1999
קבלת תכנית01/02/1999