תחנת דלק

תוכנית גז/ מק/ 157/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק
מספר: גז/ מק/ 157/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משמוש חקלאי למגרש תחנת דלק ושרותי דרך על פי תמא/18 תיקון מס' 2 תחנה מטיפוס ג' על פי סעיף 62 א(10) לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
כביש גישה לכרמי יוסף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4214חלק11