תחנת דלק

תוכנית 6/ 03/ 242

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק
מספר: 6/ 03/ 242
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאזור מסחרי ודרכים. 2. ליעד שטח, לצורך הקמת תחנת תדלוק טיפוס מס.5 בהתאם לתכנית מתאר ארצית לתחנות דלק (ת.מ.א.18 ). 3. הבינוי והפיתוח יהיו בהתאם לנספח הבינוי והפתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית גברין

תיאור המיקום:
קיבוץ בית ג'וברין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34191חלק7
34200חלק2, 9, 13-14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/1988תאריך פרסום: 24/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3561. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1987תאריך פרסום: 12/03/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3435. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית11/03/1987