תחנת דלק

תוכנית 6/ 03/ 229

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת דלק
מספר: 6/ 03/ 229
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איתור מגרש מיוחד לתחנת תדלוק מטיפוס 7 לפי ת/מ/א/18 (כולל שירותי רכב ומסעדה). ב. שינוי יעוד שטח חקלאי קיים למגרש כאמור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעוזה

תיאור המיקום:
מושב עוזה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3025חלק62
3032חלק1-2, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/04/1982תאריך פרסום: 16/04/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2802. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה ברשומות29/10/1981תאריך פרסום: 29/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2759. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית28/10/1981