תחנת הדלק אלוני הנגב - על דרך 40

תוכנית 7/ 02/ 305/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת הדלק אלוני הנגב - על דרך 40
מספר: 7/ 02/ 305/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק ושירותי
רכב, אתר ביקור, חניה על ידי חלוקת מגרשים בהסכמת
הבעלים, שינויים בסייעודי קרקע וקביעת הנחיות, זכויות
ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעונים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:בצפון צומת להבים
במזרח גבעות גורל
במערב כביש 40
בדרום הכניסה הצפונית לבאר שבע

גושים וחלקות:
גוש: 100227/6 חלקי חלקה: 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
227006חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 875. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
החלטה בדיון בוולק"ח02/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3551. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2001
קבלת תכנית13/10/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600512/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400906/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200400918/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400717/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46207/10/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46102/09/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26619/08/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14717/06/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200713/05/2002