תחנת ובריכת אגירה חלוציות

תוכנית 7/ 02/ 522

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת ובריכת אגירה חלוציות
מספר: 7/ 02/ 522
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן הנדסי - תחנת שאיבה ובריכת אגירה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע.
ב. קביעת שימושים מותרים.
ג. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שרות.
ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
מזרחית לדרך 10, דרומית לישוב המתוכנן חלוצית 1
בתחום מועצה אזורית אשכול

קואורדינטה דרום צפון X 135.700
קואורדינטה מערב מזרח Y 552.700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39001חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 463. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/10/2009
החלטה בדיון באישור תכנית13/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3114. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/03/2009
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/02/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית28/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/01/2008
קבלת תכנית12/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה