תחנת טרנספורמציה - מצדה

תוכנית 10/ 02/ 100/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת טרנספורמציה - מצדה
מספר: 10/ 02/ 100/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת משנה "מצדה"
ע"י שינויים ביעוד קרקע וקביעת הוראות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבנצנה (קהילת חינוך)

תיאור המיקום:
ישוב: ?
תחנת משנה "מצדה"
גוש: 100055 ח"ח 4, 11.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100055חלק4, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/1994תאריך פרסום: 16/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4183. עמוד: 1558. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים31/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 31/12/1993.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/12/1993
החלטה בדיון באישור תכנית27/09/1993
החלטה בדיון בהתנגדויות27/09/1993
פרסום להפקדה ברשומות06/05/1993תאריך פרסום: 06/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4107. עמוד: 2480. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים02/03/1993תאריך פרסום בעיתון: 02/03/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/02/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/02/1993
החלטה בדיון בהפקדה14/12/1992
קבלת תכנית22/10/1992