תחנת טרנספורמציה

תוכנית 6/ 03/ 109/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת טרנספורמציה
מספר: 6/ 03/ 109/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח של 24,000 דונם מאזור חקלאי לשטח עבור תחנת משנה טרנספורמציה ומיתקנים להעברת ויסות וחלוקת זרם החשמל .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןכרמיה

תיאור המיקום:
קיבוץ כרמיה .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2841חלק15
2842חלק5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/1979תאריך פרסום: 05/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2568. שנה עברית: התשם .