תחנת טרנספורציה יטבתה - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת טרנספורציה יטבתה - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח בגודל 4,000 מטר למתקן הנדגסי - תחנת טרנספורמציה יוטבתה
עבור חברת חשמל וקביעת דרך הגישה לשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39112חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1987תאריך פרסום: 29/10/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3495. עמוד: 201. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1986
פרסום להפקדה ברשומות19/01/1986תאריך פרסום: 19/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3293. עמוד: 1230. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים29/12/1985תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1985. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1985. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1985.
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1984
קבלת תכנית01/07/1984