תחנת כח במחזור משולב ובקוגנרציה בהספק עד 20 מגוואט בקיבוץ חצרים

תוכנית 31/ 03/ 101/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת כח במחזור משולב ובקוגנרציה בהספק עד 20 מגוואט בקיבוץ חצרים
מספר: 31/ 03/ 101/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת כח במחזור משולב ובקוגנרציה מוסקת בגז טבעי בהספק נומינלי של עד 20 מגה וואט.

עיקרי ההוראות:
1. לקבוע שינוי יעוד לחלק משטח למבני משק לשטח למתקן הנדסי, שטח לרצועה להולכת גז טבעי.
2. קביעת תנאים להקמת תחנת כח והפעלתה.
3. קביעת הספק יצור לתחנת הכח.
4. קביעת תנאים לחבור תחנת הכח למערכת ההולכה לגז טבעי.
5 קביעת תנאים והוראות לחיבור תחנת הכח לרשת החשמל.
6. לקבוע הוראות בניה ותאנים למתן היתרי בניה לתחנת הכח.
7. לקבוע הוראות לניעת ומזעור מפגעים סביבתיים.
8. לקבוע תנאים והוראות למעקס ובקה על פעולות תחנת הכח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןחצרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100257חלק4-7, 15
100274חלק45, 49, 52, 59, 61
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/04/2012
קבלת תכנית15/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200723/07/2012