תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד

תוכנית תתל/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד
מספר: תתל/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד שטח לתחנת כוח בקוגנרציה שתוסק בגז טבעי בלבד, אשר תחליף שריפת דלק כבד במפעלי סולבר.
2. לקבוע קיבולת הספק ייצור לתחנת הכוח.
3. לאפשר מעבר למערכת הגז הטבעי בין תחנת הקבלה לגז לבין תחנת הכוח.
4. לקבוע את התכליות והשימושים השונים בתחום יעודי הקרקע.
5. לקבוע הוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בנייה לתחנת הכוח ולמערכת הולכת הגז הטבעי.
6. לקבוע תנאים והוראות להקמת תחנת הכוח והפעלתה.
7. לקבוע הוראות למניעת ומזעור מפגעים סביבתיים ובטיחותיים.
8. לקבוע מערכת למעקב ובקרה על פעולת תחנת הכוח.
9. לקבוע תנאים והוראות להקמת מערכת ההולכה והפעלתה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות
דרוםאשדוד

תיאור המיקום:
מחוזות: דרום, מרכז
מרחבי תכנון: אשדוד, שורקות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
196חלק21, 24
197חלק43, 47-49
464חלק21-25
465חלק2, 6, 19-20, 35
466חלק49-52, 54-55, 57
469חלק26, 38, 42, 44-45, 47, 49
985חלק4, 6-7, 17
2026חלק122, 10-11, 22, 31-34, 39, 43
2040חלק1-3
2047חלק3-4
2048חלק3, 10
2062חלק20, 39
2296חלק5146, 52
2297חלק27, 36
2298חלק11-12, 19-20, 45-46, 50-51
2299חלק5
2451חלק9-10, 15-16
2452חלק61, 69, 84, 897, 10-11, 15-16, 24, 26, 31-34, 36, 38-39, 58, 67-68, 70, 73-76, 79, 82, 85, 87, 91, 93
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה18/03/2007
פרסום הכנת תכנית ברשומות30/10/2006מס' ילקוט פרסומים: 5459. שנה עברית: .
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה23/10/2006
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות12/09/2006תאריך פרסום: 12/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5578. עמוד: 4981. שנה עברית: התשסו .
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות18/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר19/03/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים14/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה09/10/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/10/2005
קבלת תכנית בות"ל27/03/2005