תחנת כח בקוגנרציה בתחום מפעל חיפה כימיקלים דרום

תוכנית 10/ 02/ 100/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת כח בקוגנרציה בתחום מפעל חיפה כימיקלים דרום
מספר: 10/ 02/ 100/ 78
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת כח במחזור משולב, בקונגרציה מוסקת בגז טבעי כדלק עיקרי
(ושימוש בדלק נוזלי במצב חירום)
בהספק נומינלי של עד 200 מגה וואט.
שינוי יעודי קרקע מתעשיה למתקנים הנדיים תחנת כח,
מתקנים הנדסיים תחנת השנאה ומתקנים הנדסיים תחנת גז לדרך.
קביעת רצועה למעבר קוי חשמל.

עיקרי ההוראות:
1. לקבוע תנאים להקמת תחנת הכח והפעלתה.
2. לקבוע הספק יצור לתחנת הכח.
3. לקבוע תנאים לחיבור תחנת הכח למערכת ההולכה לגז טבעי.
4. לקבוע תנאים והוראות לחיבור תחנת הכח לתשתיות חיצוניות.
5. לקבוע הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה לתחנת הכח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100113חלק2, 4
100116חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100/ 35אזור תעשיה מישור רותםשינוי
תוכנית10/ 02/ 100/ 23אזור תעשיה - חיפה כימיקליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/09/2009
קבלת תכנית23/07/2009