תחנת מוניות - שדרות

תוכנית 21/ מק/ 2018

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת מוניות - שדרות
מספר: 21/ מק/ 2018
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד ממסחר - תחנת מוניות לשטח ציבורי פתוח.
ומנגד שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח למסחר - תחנת מוניות,
שטחי היעודים המתחלפים - זהים.
2. שינוי אופן מדידת גובה המבנה ממפלס המדרכה הסמוכה
במקום מפלס קרקע סופי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898חלק44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 76תחנת מוניותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/09/2004
פרסום לאישור ברשומות05/08/2004תאריך פרסום: 05/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5319. שנה עברית: התשסד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה01/08/2004
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2004תאריך פרסום: 18/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5298. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/2004