תחנת מעבר לסילוק אשפה , נהריה

תוכנית ג/ 16210

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת מעבר לסילוק אשפה , נהריה
מספר: ג/ 16210
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז מיחזור עירוני הכוללת תאים לאחסון פסולת יבשה ברת מיחזור.

עיקרי ההוראות:
קביעת השימושים המותרים ומתן הנחיות לבניה.
קביעת הוראות תפעול באזור המיועד באזור המיועד למרכז מיחזור הכולל תאים לאיחסון פסולת יבשה ברת מיחזור.
פירוט השימושים המותרים בתחום התכנית.
קביעת הנחיות סביבתיות.
הגדרת המונח פסולת יבשה לענין תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18206חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 98אזור תעשיה "הדר נהריה"שינוי
תוכניתתמא/ 16תכנית מתאר ארצית -סילוק אשפהכפיפות
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/2012תאריך פרסום: 17/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6402. עמוד: 3426. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/09/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות29/12/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 86. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/09/2008
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/09/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/08/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית19/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/04/2006
קבלת תכנית16/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה