תחנת מעבר לפסולת

תוכנית 3/ 02/ 101/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת מעבר לפסולת
מספר: 3/ 02/ 101/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית למילוי צרכי העיר אשדוד
לטיפול ושינוע פסולת מוצקה (תחנת מעבר ומפעל מיון
פסולת) על ידי שינוי ביעודי הקרקע וכן על ידי
קביעת הוראות בניה.
2. פירוט יעודי השטחים והמבנים באתר.
3. פירוט ההיבטים הסביבתיים הקשורים בהפעלת המתקן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
471חלק9, 32, 36
2064חלק4-5, 27
2069חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5323. עמוד: 3815. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים06/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/07/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית22/04/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות22/04/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/12/1997תאריך פרסום: 21/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4599. עמוד: 999. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/12/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/1997
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/07/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/07/1997
קבלת תכנית20/10/1993