תחנת משנה לחשמל "רחובות צפון".

תוכנית מח/ 188

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת משנה לחשמל "רחובות צפון".
מספר: מח/ 188
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת משנה (להלן: "התחמ"ש?).
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך (להלן: "הדרך").
ג. קביעת תכליות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות צפון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3689חלק49
4361חלק3-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21אישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/08/2001
קבלת תכנית28/12/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700123/01/2007