תחנת משנה פתוחה

תוכנית ג/ 12379

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת משנה פתוחה
מספר: ג/ 12379
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור תעשיה מיוחד בו מותרת הקמת תחנת משנה פתוחה להורדת מתח חשמלי באמצעות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור תעשיה מיוחד.
ב. קביעת כליות, שימושים, הוראות בנייה ותנאים למתן היתר בניה לתחנת משנה פתוחה.
ג. קביעת הנחיות לפיתוח שטח התכנית.
ד. קביעת תוואי דרך גישה לאזור התעשיה המיוחד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרסער
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19932חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3760קביעת יעדים ואזורים שונים -קב' סערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית08/03/2001