תחנת סונול

תוכנית תא/ 2953

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת סונול
מספר: תא/ 2953
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפור חזות ותיפקוד תחנת הדלק ע"י:
א. שינוי בינוי ופיתוח בשטח התכנית.
ב. תוספת שטחי בניה, כך ששטח המבנה המרכזי לא יעלה על 120 מ"ר, ושטח יתר מתקני התחנה לא יעלה על 1500 מ"ר.
ג. שינוי בהתאם לכך של תכנית מפורטת מס' 976, אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 1362, מיום 25.5.67.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרך נמיר מרדכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6620חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 976תכנית מס' 976שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/2003תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 216. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים18/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית28/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2013. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/11/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/11/2002
קבלת תכנית15/07/2001