תחנת סניקה לביוב אוהד - תלמי אליהו

תוכנית 7/ 02/ 302/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת סניקה לביוב אוהד - תלמי אליהו
מספר: 7/ 02/ 302/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת סניקה לביוב ע''י:
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
- שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למתקן הנדסי - תחנת סניקה לביוב.
- קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות במגרש המיועד למתקנים הנדסיים.
- קביעת הנחיות ומגבלות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאוהד

תיאור המיקום:
תחנת סניקה לביוב אוהד- תלמי אליהו
מועצה אזורית אשכול
דרומית למושב אוהד ומזרחית למושב תלמי אליהו
נ"צ מרכזי 146460 , 571340

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3825. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2105. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/02/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/01/2006
קבלת תכנית27/12/2005