תחנת רכבת וחניון, מלחה, רח' יצחק מודעי, ציר נחל רפאים, צומת הואלאג'ה.

תוכנית 9610

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת רכבת וחניון, מלחה, רח' יצחק מודעי, ציר נחל רפאים, צומת הואלאג'ה.
מספר: 9610
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח משטח לתחנת רכבת ומשטח למסילות ברזל , לשטח לתחנת רכבת ומסילות ברזל .
ב. קביעת בינוי להקמת מבנה כניסה לתחנת הרכבת בהתאם לנספחי בינוי ופיתוח .
ג. קביעת בינוי להקמת מבנה שליטה ובקרה בהתאם לנספח בינוי ופיתוח.
ד. תוספת שטח למסחר במבנה תחנת הרכבת .
ה. קביעת מס' הקומות המירבי וגובה הבניה המירבי למבנה הכניסה ומבנה השליטה והבקרה.
ו. קביעת שטחי בניה מירביים למבנה הכניסה ומבנה השליטה והבקרה .
ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח התכנית.
ח. איחוד חלקות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםדרך מודעי יצחק

תיאור המיקום:
השטח נמצא בין רח' יצחק מודעי (דרך 39) מצפון, ציר נחל רפאים ורצועת הרכבת מדרום, צומת הוואלג'ה ממערב והמשך כביש מס' 4 ממזרח.
שטח בין קואורדינטות אורך 218/100 - 217/650
לבין קואורדינטות רוחב 628/450 - 628/300
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30429חלק24, 26, 33
30458חלק3-4
30459חלק4-6, 8-9, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3419/ אפיתוח דרום מערב ירושלים (השלמה לתכנית 3419)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/07/2012תאריך פרסום: 11/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6444. עמוד: 5191. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/05/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/05/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית22/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית04/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2671. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/03/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה10/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/01/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף19/11/2003
קבלת תכנית12/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138102/05/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים47322/11/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200802404/11/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200700608/05/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601624/10/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501509/10/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200402730/06/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים50521/04/2005
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200402026/12/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200400210/02/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה