תחנת שאיבה אשלים

תוכנית 20/ 03/ 320

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבה אשלים
מספר: 20/ 03/ 320
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת שאיבה לשפכים באזור חקלאי במועצה אזורית רמת הנגב.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תא שטח להקמת תחנת שאיבה.
2. קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה.
3. קביעת תנאים למתן התרי בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבאשלים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 171450
קואורדינטה Y 542100

מועצה אזורית רמת הנגב, בכיוון צפונית מישוב קהילתי אשלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39012חלק33, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101/ 31אשלים- ישוב קהילתיכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/10/2012תאריך פרסום: 22/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 499. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/10/2011
קבלת תכנית07/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים143411/10/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200319/03/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית