תחנת שאיבה באבירים

תוכנית ג/ 17266

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבה באבירים
מספר: ג/ 17266
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת קרקע חקלאית קיים למתקנים הנדסיים.
תוספת זכות מעבר לרכב (זיקת הנאה) בדרך עפר בשצ"פ קיים ובקרקע חקלאית.
טיפול נופי בקרקע החקלאית: מסביב לתחנת השאיבה, ובשולי דרך העפר.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד של קרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.
תוספת זכות מעבר לרכב בשצ"פ קיים ובקרקע חקלאית.
טיפול נופי בקרקע חקלאית: מסביב לתחנת השאיבה ובשולי דרך העפר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19688חלק29, 85, 95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5765מצפה אביריםשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1244. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/10/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/09/2010
החלטה בדיון באישור תכנית25/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2416. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/2010
החלטה בדיון בוולק"ח07/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/01/2008
קבלת תכנית23/09/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה