תחנת שאיבה בפארק דרום

בקשה ועדה מקומית 3625/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תחנת שאיבה בפארק דרום
מספר: 3625/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור שינוי מיקום מתקנים הנדסיים המותרים עפ"י תכנית 1358ד "פארק דרום" עבור תחנת שאיבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6035חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1358/ ד"פארק דרום"היתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5626/03/2007