תחנת שאיבה בתל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת שאיבה בתל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ספורט (מגרש מספר 4 חלק) לשטח למתקן הנדסי (מגרש
מספר 400 ) המיועד לתחנת שאיבת ביוב.
ב. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח מיוחד (מגרש מס' 10) לדרך גישה למתקן ההנדסי.
ג. איחוד וחלוקת מגרשים.
ד. ק ביעת הוראות לפיתוח השטח ותנאים למתן היתר בניה.
ה. קביעת קווי בניין.
ו. ביטול חלק מהחניות בדרך ברוחב 18 מ' על מנת לאפשר את דרך הגישה למתקן ההנדסי.
ז. קביעת שטח בניה מירביים למתקן ההנדסי ל-250 מ' מתוכם 200 מ' המהווים שטחים עיקריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
מקום: אזור ספורט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39729חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 388אזור ספורט - תל שבעשינוי
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 875. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2034. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים25/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה23/08/2004
קבלת תכנית23/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/07/2004