תחנת שאיבה ירקון אורים

תוכנית 7/ 02/ 502

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת שאיבה ירקון אורים
מספר: 7/ 02/ 502
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור תחנת שאיבת מים והמתקנים הנלווים לה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים, זכות מעבר וטיפול נופי.
- קביעת תכליות ושימושי קרקע לכל יעוד.
- קביעת שטחי, הנחיות ומגבלות בניה.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
כ- 3.5 ק"מ מדרום מזרח לצומת רעים, מצידה הצפוני של דרך מס' 234 (אורים- רעים).
בתחום מועצות אזוריות מרחבים ואשכול
קואורדינטה מערב מזרח 151,425
קואורדינטה דרום צפון 585,590

גושים וחלקות:
גוש: 100288 חלקי חלקות 1
גוש 100315 חלקי חלקות: 14,38,29
גוש: 100314/1 חלקי חלקות 1,2

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 729. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים06/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/10/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/09/2009
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4031. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים24/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/03/2009
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית28/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/02/2007
קבלת תכנית20/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה