תחנת שאיבה למים שפירים יתד - יבול

תוכנית 7/ 02/ 489/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת שאיבה למים שפירים יתד - יבול
מספר: 7/ 02/ 489/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן הנדסי - תחנת שאיבה למים שפירים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע מ- "שטח ללא יעוד" ל- "מתקן הנדסי".
ב. קביעת שימושים מותרים.
ג. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שרות.
ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
דרומית לדרך 232, בקרבת צומת הדרך לכיוון אנדרטת הפלדה.
בתחום מועצה אזורית אשכול

קואורדינטה מערב מזרח Y 569.700
קואורדינטה דרום צפון X 134.050

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100303חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 462. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1766. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים25/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/2008
החלטה בדיון בוולק"ח05/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/11/2007
קבלת תכנית28/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה