תחנת שאיבה ניר יצחק

תוכנית 7/ 03/ 102/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבה ניר יצחק
מספר: 7/ 03/ 102/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן הנדסי - תחנת שאיבה למים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע.
ב. קביעת שימושים מותרים.
ג. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שרות.
ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר יצחק

תיאור המיקום:
צפונית לדרך 232, מזרחית לניר יצחק
בתחום מועצה אזורית אשכול

קואורדינטה דרום צפון 140.450 X
קואורדינטה מערב מזרח Y 573.050

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100307חלק20, 36, 42, 47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3458. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5796. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים21/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/2009
החלטה בדיון בוולק"ח02/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה08/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/06/2008
קבלת תכנית18/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה