תחנת שאיבה שכונת ברנע ב' ו- ג' אשקלון

תוכנית 4/ 03/ 191

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבה שכונת ברנע ב' ו- ג' אשקלון
מספר: 4/ 03/ 191
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת שאיבה ומצפור

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד של דרך לשטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים.
2. שינוי בקו בניין מדרך מ- 15 מ' ל- 5 מ', לכל אורך תא השטח עבור תחנת השאיבה.
(קו בניין לרח' רפאל איתן)
3. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
4. הנחיות לעיצוב נופי
5. קביעת הוראות בניה ופיתוח.
6. קביעת זכויות בניה עבור מתקן הנדסי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלוןאמנון

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 159450
קואורדינטה Y 623150

אשקלון שכונת ,ברנע ב' ו-ג'
גבולות התכנית :בצפון ? מגרש חנייה , בדרום - מגרש חנייה, במערב - חוף רחצה
במזרח ?רח' רפאל איתן, שכונת ברנע ב' ו-ג'.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1936חלק30, 345, 354
1966חלק3861, 385
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 03/ 110/ 1תכנית מפורטת שכונה ג' ברנע - אשקלון (תכנית מס' ד/ 316/ א)ביטול
תוכנית4/ 03/ 165תכנית מפורטת מס' 165/03/4שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית13/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2012
לא הוגשו התנגדויות23/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5751. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/07/2012
החלטה בדיון בולחוף14/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/10/2010
קבלת תכנית10/08/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה