תחנת שאיבה ''משה''

תוכנית 7/ 02/ 328/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבה ''משה''
מספר: 7/ 02/ 328/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת הוצאת היתרי בניה לתחנת שאיבה למים ע"י:
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
- שינוי יעוד קרקע מדרך לשטח למתקנים הנדסיים ומדרך לשטח חקלאי, והתאמת
רוחב דרך מס' 25 לרוחב שנקבע בתמ''א/ 3 (50 מ').
- קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים (150 מ"ר) ולשטחי שירות (150 מ"ר), סה"כ
300 מ"ר ,במגרש המיועד למתקן הנדסי (תחנת שאיבה למים).
- קביעת הנחיות ומגבלות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגב

תיאור המיקום:
מועצה אזורית שדות נגב, צפונית לנתיבות
נ"צ מרכזי 159050, 595100

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
800חלק16, 18-19
904חלק23
997חלק21, 27-28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 149/ 5שובה, זמרת והסביבה - שמעוניםשינוי
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 2002. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים23/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4453. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/06/2006
החלטה בדיון בוולק"ח27/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/12/2005
קבלת תכנית27/09/2005