תחנת שאיבה, צאלון

תוכנית ג/ 19007

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבה, צאלון
מספר: ג/ 19007
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת שאיבה לביוב בחוף צאלון

עיקרי ההוראות:
להתיר הקמת תחנת שאיבה בשטח נופש חופי
קביעת הוראות והנחיות למתן היתרי בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7944פתוח מקטע 1, כורסישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5690. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית29/11/2011
החלטה בדיון בולחוף21/09/2011
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/09/2010
קבלת תכנית31/08/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה