תחנת שאיבת מים ''עוצם''

תוכנית 6/ 03/ 309

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת שאיבת מים ''עוצם''
מספר: 6/ 03/ 309
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח עבור הרחבת תחנת שאיבת מים והמתקנים הנלווים לה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע חקלאית ומתקני מים למתקנים הנדסיים.
- קביעת שימושים ותכליות, הנחיות ומגבלות בניה.
- קביעת שטחי בניה.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישעצם

תיאור המיקום:
תחנת שאיבה קיימת, מצפון מזרח למושב שחר
בתחום המועצה האזורית לכיש
קואורדינטה X 173,850
קואורדינטה Y 615,700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3091חלק1615, 17, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 204/ 2תכנית מפורטת של הישוב והסביבהשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3209. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/01/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/09/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2009
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 464. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/10/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/07/2008
קבלת תכנית25/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה