תחנת תדלוק "פז" קרית חיים

תוכנית חפ/ 1922/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק "פז" קרית חיים
מספר: חפ/ 1922/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול יעוד תחנת תדלוק.
ב. איחוד מגרשים לתא שטח אחד וייעודם לאזור תעשיה תוך קביעת זכויות והוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי היעודים הקיימים וקביעת יעוד המגרשים לאזור "תעשיה" וסימון מיקום תחנת התדלוק
בהתאם לקיים עפ"י היתר הבניה.
- קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפההאצטדיון

תיאור המיקום:
קרית חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11578חלק6162, 81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ מק/ 1400/ יגהוראות בינוי באזור התעשיה, מזרח חיפה.כפיפות
תוכניתחפ/ 1922תחנת תדלוק ברח' האיצטדיון, קרית חיים.שינוי
תוכניתחפ/ 1091הגבלות בניה באזור שדה התעופה חיפה.כפיפות
תוכניתחפ/ 1400/ יבמבנים במרווחים, חיפה.כפיפות
תוכניתחפ/ 1400/ מרמרווחים צדדיים באזור התעשיה.כפיפות
תוכניתחפ/ 1400/ שששטחי שירות ופטורים, חיפה.כפיפות
תוכניתחפ/ 800אזור תעשיה חלק צפוני - מזרחי קק"ל וחברת גב - ים.כפיפות
תוכניתתמא/ 18/ 4תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראותאישור ע"פ תמ"א
תוכניתחפ/ מק/ 1400/ יב/ 1מבנים במרווחים - השלמהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/08/2012
הוגשו התנגדויות23/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5661. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/02/2010
קבלת תכנית09/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201101320/07/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201000617/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה