תחנת תדלוק ,שרותי דרך ותיירות צומת בית השיטה.

תוכנית ג/ 8596

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ,שרותי דרך ותיירות צומת בית השיטה.
מספר: ג/ 8596
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, שרותי דרך
ותיירות הכוללים מסעדה, מסחר ומרכז מבקרים.
ב. לקבוע מגרשים לשם הקמת תחנת תידלוק (כולל גג
מעל אזור התדלוק ומבנה תחנת התדלוק), שרותי
דרך ותיירות הכוללים מסעדה, מרכז מבקרים ומסחר,
ואיתור אזורי חניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטה

תיאור המיקום:
ישוב: בית השטה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23185חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/06/1996תאריך פרסום: 20/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4420. עמוד: 3649. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/06/1996
פרסום לאישור בעיתונים26/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 26/03/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/12/1995
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/1995
פרסום להפקדה ברשומות27/08/1995תאריך פרסום: 27/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4330. עמוד: 4705. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה16/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה26/04/1995
קבלת תכנית24/07/1994