תחנת תדלוק בגבעת ברנר.

תוכנית בר/ מק/ 260

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק בגבעת ברנר.
מספר: בר/ מק/ 260
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לשטח תחנת תדלוק ושירותי דרך, שבו תותר הקמת תחנת דלק דרגה ב' (עפ"י תמ"א 18) בסמכות ועדה מקומית, בהתאם לסעיף 62 א.(א)(10).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
גבולות התכנית:
מצפון: כביש 411
ממזרח: כביש 40
מדרום: חלקה 113
ממערב: חלקה 31

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3798חלק106
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/2008תאריך פרסום: 15/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5832. עמוד: 3948. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/06/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה05/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5477. עמוד: 1124.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/12/2005
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2005