תחנת תדלוק בכרמי יוסף

תוכנית גז/ מק/ 157/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק בכרמי יוסף
מספר: גז/ מק/ 157/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הוספת תכלית ביעוד קרקע חקלאי למגרש לתחנת תדלוק, ושרותי דרך על פי ת.מ.א. 18 - תיקון מס' 2, תחנה מטיפוס א, על פי סעיף 62א(10) לחוק התכנון והבניה.
2. קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה.
3. קביעת הוראות בניה וקוי בנין
4. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4213חלק100
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח29/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2004