תחנת תדלוק במושב שדה יעקב.

תוכנית יז/ מק/ 211/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק במושב שדה יעקב.
מספר: יז/ מק/ 211/ 04
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
א. שינוי ייעוד קרקרע מאזור חקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך מדרגה ב' עפ"י תמ"א 18 תיקון 4 המאושרת , כולל מבנה לשרותי דרך ושרותי רכב לרחיצת מכוניות .
ב. איחוד וחלוקה של מגרשים ללא הסכמת הבעלים וללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד .
ג. שינוי בקווי בניין קדמי וצידי בשטח למבנה ציבור .

עיקרי הוראות התכנית :
א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק .
ב. קביעת זכויות ומגבלות בניה למגרש התחנה עפ"י תמ"א 18 תיקון 4 .
ג. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים למגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד .
ד. קביעת הוראות בניה להקמת התחנה .
ה. קביעת עקרונות בינוי ועיצוב בהתייחס להקמת התחנה ולטיפול נופי .
ו. קביעת הנחיות סביבתיות , תחבורתיות .
ז. קביעת הורות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושרותים כגון :ביוב, ניקוז, חשמל .
ח. שינוי קווי בניין במגרש למבני ציבור : קו בניין קדמי מ-5 מ' ל- 9 מ' - כמסומן בתשריט , קו בניין צידי מערבי מ- 5 מ' ל- 0.5 מ' כמסומן בתשריט .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10600חלק16
11403חלק1, 75-76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/2008תאריך פרסום: 09/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5847. עמוד: 4656. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/07/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה11/06/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר03/12/2007
החלטה בדיון בוולק"ח18/06/2007