תחנת תדלוק בצומת מבטחים

תוכנית 7/ 02/ 302/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק בצומת מבטחים
מספר: 7/ 02/ 302/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לתחנת תדלוק.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תדלוק - דרכים ופרטי פתוח
ב. לקבוע תנאים למתן היתר בניה
ג. קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.
ד. קביעת שימושים ותכליות מותרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולישע

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 143100
קואורדינטה Y 574000

שטח חקלאי הסמוך לצומת מבטחים, על דרך 232 ודרך 2310 המובילה לגוש צוחר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100309חלק9, 12, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 736. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים12/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/2012
החלטה בדיון בוולק"ח02/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/02/2010
קבלת תכנית07/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח32502/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית