תחנת תדלוק ואורחן "צומת סעד"

תוכנית 7/ 02/ 303/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ואורחן "צומת סעד"
מספר: 7/ 02/ 303/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור לשרותי דרך ואורחן
בצומת סעד על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
שטח התכנית משתרע בשטחי משבצת קרקע של קיבוץ
נחל עוז הסמוך מדרום-צערב לצומת סעד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
984כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/04/1998תאריך פרסום: 23/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4638. עמוד: 3363. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים02/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 02/04/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/02/1998
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות09/02/1998
פרסום להפקדה בעיתונים25/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 25/09/1997.
פרסום להפקדה ברשומות19/09/1997תאריך פרסום: 19/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4570. עמוד: 5700. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/08/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/08/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה27/08/1997
החלטה בדיון בהפקדה07/04/1997
קבלת תכנית14/07/1996