תחנת תדלוק ומסחר חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ומסחר חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור לתחנת תדלוק ושרותי
דרך ואזור מסחרי ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
גוש: 400017 ח"ח 3 - 1 (יד דרך הגישה לישוב)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400017חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1997תאריך פרסום: 29/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4549. עמוד: 4702. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/06/1997
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות19/05/1997
פרסום להפקדה ברשומות08/09/1996תאריך פרסום: 08/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4440. עמוד: 4691. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/08/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/08/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/08/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה18/08/1996
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1996
קבלת תכנית04/09/1995