תחנת תדלוק ומסחר, עילוט

תוכנית ג/ 14668

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק ומסחר, עילוט
מספר: ג/ 14668
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז עסקים שיכלול מסחר משרדים ותחנת תדלוק.
שינוי תוואי דרך עפ"י נספח תחבורה.
שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מרכז עסקים ומסחר.
שינוי תוואי דרך עפ"י נספח תחבורה.
קבלת הקלה מתמ"א 22.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8163שנוי יעוד לספורט, עילוטשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2681. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים22/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/12/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/06/2008
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4124. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2006
החלטה בדיון בוולק"ח03/04/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית20/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה13/04/2005
קבלת תכנית14/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים98421/12/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200700407/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200602013/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200601808/11/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64227/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50203/04/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50106/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים31127/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28720/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח22719/12/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501013/04/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה