תחנת תדלוק ושירותי דרך שטח אחסנת מיכלים ואביזרי תדלוק לשמוש בתחנה.

תוכנית שד/ 156/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תחנת תדלוק ושירותי דרך שטח אחסנת מיכלים ואביזרי תדלוק לשמוש בתחנה.
מספר: שד/ 156/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד ותכנית בינוי מחקלאי לשטח אחסנת מיכלים ואביזרי תדלוק לשמוש בתחנה קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנוה ימין

תיאור המיקום:
כביש 444, בין הצמתים עוקף נווה ימין וחוצה נווה ימין.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7633חלק48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 156שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק (דרגה ב) על פי תמא / 18.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/09/2008
החלטה בדיון בוולק"ח01/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/01/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/06/2005
קבלת תכנית10/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23701/05/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200600621/03/2006