תחנת תדלוק ושירותי דרך, כביש 70

תוכנית חפאג/ 1319/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תחנת תדלוק ושירותי דרך, כביש 70
מספר: חפאג/ 1319/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק מסוג ג' ושרותי דרך בסמוך
לכביש 70.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17175חלק438
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/02/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית27/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2006
קבלת תכנית24/08/2006